Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης  (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων, Π.Μ. (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Κωδικός Πιστωτικές Μονάδες Τίτλος
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΦΟ-01 8 Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία
ΕΦΟ-02 8 Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία
ΕΦΟ-03 8 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΦΟ-29 6 Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΦΟ-39 18 Διπλωματική Εργασία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΦΟ-06 6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
ΕΦΟ-07
6 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
ΕΦΟ-18
6 Οικονομική της Ανάπτυξης

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει για τις εξετάσεις, τη διεξαγόμενη έρευνα και τη βιβλιογραφία (η τελευταία ενδέχεται να είναι μόνο στην Αγγλική).

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Η γλώσσα της Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική και το μέγεθός της είναι κατ΄ ελάχιστο 8.000 λέξεις, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τις 16.000 λέξεις.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων διεξάγονται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσίασε σε περισσότερες του 1/3 των ωρών που διδάχθηκαν σε κάθε μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά με μηδέν στο μάθημα

Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας δίδεται από την Τριμελή Επιτροπή αμέσως μετά την παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή. Σε περίπτωση (α) αποτυχίας ή (β) περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας μέχρι την 31η Αυγούστου, ο φοιτητής μπορεί να (επαν)εξεταστεί (μία φορά μόνο) όχι νωρίτερα από 2 μήνες, ούτε αργότερα από 4 μήνες από την προηγούμενη εξέταση ή από την 30η Σεπτεμβρίου. Η βαθμολογία του καταχωρείται στην εξεταστική Ιαν/Φεβ.

Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από το σταθμισμένο (ως προς τις πιστωτικές μονάδες, ECTS) άθροισμα της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα και την Διπλωματική Εργασία.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία.


Το μεταπτυχιακό από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έχει εντάξει στο πρόγραμμά επιπλέον σεμινάρια/παρουσιάσεις διακεκριμένων καθηγητών/ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και επιχειρηματιών, ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και εκπροσώπων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα σεμινάρια διεξάγονται κυρίως το εαρινό εξάμηνο.