Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-01
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Περιγραφή

Στις μέρες μας, οι οικονομολόγοι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης λόγω της εκτεταμένης διαθεσιμότητας δεδομένων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη κατανόησης των σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης στην εφαρμοσμένη έρευνα, το πώς αυτές οι τεχνικές σχετίζονται με την οικονομική θεωρία και ποιες ιδέες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις τεχνικές εκτίμησης μικρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων που υιοθετούνται κάθε φορά. Πολλές από αυτές τις μεθόδους κινούνται πέρα ​​από τα τυπικά εργαλεία της οικονομετρικής ανάλυσης και εκμεταλλεύονται τον πλούτο και τη δομή των μεγάλων βάσεων δεδομένων είτε αυτά αφορούν σε διαστρωματικά δεδομένα είτε σε δεδομένα διαστρωματικών χρονοσειρών. Η χρήση τέτοιων μεθόδων βοηθούν στην πραγματοποίηση εμπειρικής οικονομικής ανάλυσης με στόχο την κατανόηση της πολυπλοκότητας στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Σκοπός των διαλέξεων είναι η παροχή επαρκών γνώσεων στη σύγχρονη μικρο-οικονομετρική ανάλυση έτσι ώστε να επιλέγονται τεχνικές που είναι συμβατές τόσο στα χρησιμοποιούμενα δεδομένα όσο και στο οικονομικό υπόδειγμα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση, αξιοποιώντας τη διαθεσιμότητα σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικά πακέτα όπως Stata, R, MatLab, Gretl). Στις διαλέξεις θα παρουσιαστούν σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές για τη προσαρμογή των μικρο-οικονομικών δεδομένων στο εμπειρικό υπόδειγμα που θα εκτιμηθεί. Θα καλυφθούν οικονομετρικές τεχνικές, όπως η εκτίμηση με τη μέθοδο GMM, η μοντελοποίηση δεδομένων τύπου panel, η ανάλυση υποδειγμάτων με προβλήματα διακριτής επιλογής και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών καθώς και υποδείγματα καταμέτρησης δεδομένων (count data).

Μαθησιακοί στόχοι

- Να τονιστεί η αναγκαιότητα χρήσης της οικονομετρίας κατά την εκτίμηση των οικονομικών υποδειγμάτων
- Παρουσίαση μικρο-οικονομετρικών τεχνικών και η ανάλυση των κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσε κανείς να κρίνει την καταλληλόλητα της κάθε μεθόδου
- Παροχή οδηγιών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθόδων ανάλυσης
- Παροχή δεξιοτήτων προς τους φοιτητές που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή αυτόνομης εμπειρικής έρευνας

Μέθοδος διδασκαλίας

- Διαλέξεις διάρκειας 4 ωρών την εβδομάδα για 13 εβδομάδες (αίθουσα διδασκαλίας)
- Επίλυση εφαρμοσμένων τεχνικών προβλημάτων με τη χρήση κατάλληλου οικονομετρικού λογισμικού πακέτου διάρκειας 1 ώρας την εβδομάδα για 13 εβδομάδες (εργαστήριο)

Μέθοδος αξιολόγησης

- Τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της ύλης (60%)
- Ενδιάμεση εξέταση (20%)
- Εργασίες στο σπίτι (20%)

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
8.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Cameron, A. and Trivedi, P. (2010) Microeconometrics Using Stata (Revised Edition), StataCorp LP.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Angrist Joshua D. and Steffen Pischke. (2009) Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press.
- Greene, W.H. (2011) Econometric Analysis, (7th Edition), Pearson Prentice Hall: New Jersey.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (Second edition). MIT Press.