Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-06
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές - στην χρηματοοικονομική επιχειρήσεων (corporate finance), τη διαχείριση κεφαλαίων (fund management) και την συμβουλευτική στρατηγικής (strategy consulting) - προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία των μετοχών και των επιχειρήσεων. Δείχνει πώς χρησιμοποιούνται οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και γενικότερα η ανάλυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν εκτιμήσεις για την μελλοντική εταιρική επίδοση. Επιπλέον, παρουσιάζει πως η αξία μιας μετοχής ή μιας επιχείρησης σε μια αποτελεσματική αγορά αντανακλά προσδοκίες για την μελλοντική επίδοση.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό εισάγει ένα πλαίσιο για την ανάλυση και την αποτίμηση των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως τις πληροφορίες που περιέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να αναπτυχθεί μια εις βάθος ανάλυση της επιχείρησης και να εξαχθεί η θεμελιώδης αξία της. Το μάθημα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies).

Το περιεχόμενο καλύπτει βασικά στοιχεία ανάλυσης όπως:

  • Ανάλυση Στρατηγικής Επιχειρήσεων (Business Strategy Analysis)
  • Ανάλυση Λογιστικής (Accounting Analysis)
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis);
  • Ανάλυση προοπτικών (Prospective Analysis)      

Περιεχόμενα μαθήματος

• Framework for Business Analysis and Valuation Using Financial Statements
• Strategy Analysis
• Overview of Accounting Analysis
• Implementing Accounting Analysis
• Overview of Financial Analysis
• Implementing Financial Analysis
• Prospective Analysis: Forecasting
• Prospective Analysis: Valuation Theory and Concepts
• Prospective Analysis: Valuation Implementation
• Credit Analysis and Distress Prediction
• Equity Security Analysis
• Course Review

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές κατ' ελαχιστο θα είναι σε θέση να:
- Υπολογίσουν και να κατανοήσουν τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς δείκτες στην διαστρωματική και την διαχρονική ανάλυση,
- Περιγράψουν τους εν δυνάμει χρήστες των λογιστικών πληροφοριών και τις διαφορετικές τους απόψεις,
- Αναλύουν και να ερμηνεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων,
- Εκτιμούν την χρηματοοικονομική επίδοση (financial performance) των εταιριών σε σύγκριση με αυτή άλλων εταιριών,
- Αναπτύσσουν τα προβλήματα που συναντώνται κατά την σύγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαφορετικών χωρών, και
- Χρησιμοποιούν την πληροφορία που συνάγεται από τις λογιστικές καταστάσεις στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών καθώς και στα υπόλοιπα διδασκόμενα μαθήματα.

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασισθεί στις εβδομαδιαίες διαλέξεις διάρκειας 3 ωρών. Οι διαλέξεις θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των σημαντικών θεωρητικών θεμάτων που αναφέρονται στο περιληπτικό πρόγραμμα διαλέξεων (syllabus) καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των θεωρητικών θεμάτων, την περιπτωσιολογική ανάλυση και την ανάπτυξη σύγχρονων πολύπλοκων θεωρητικών θεμάτων. Η παρακολούθηση των διαλέξεων κρίνεται ως υποχρεωτική.

Μέθοδος αξιολόγησης

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει ως εξής:
1) Από την εκπόνηση και την παρουσίαση ομαδικής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τη συμμετοχή στις διαλέξεις, ο βαθμός θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας 30% και 20% αντίστοιχα.
2) Από το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης, ο βαθμός της οποίας θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας 50%.

Η εργασία θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου από γκρουπ αποτελούμενα από δύο έως τέσσερις (2-4) φοιτητές-τριες έκαστο και θα παραδοθεί στο τέλος του εαρινού εξαμήνου πριν από την έναρξη της εξεταστική περιόδου.

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
6.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τζελέπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Palepu, K. G., Healy P., Bernard, V. and Peek, E. “Business Analysis and Valuation, IFRS, second edition”, 2010, Cengage Learning.
- Penman, S., “Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007, McGraw Hill.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Stickney, Brown and Wahlen, “Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation” Sixth Edition, Thomson Learning, 2007.