Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-02
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν ορισμένες από τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις λύσεις που προκύπτουν στην εφαρμοσμένη μακροοικονομική εργασία
  • προβούν σε κριτική αξιολόγηση της εφαρμοσμένης μακροοικονομικής έρευνας
  • είναι εξοικειωμένοι με τις κύριες προσεγγίσεις στην υποδειγματοποίηση μακροοικονομικών δεδομένων
  • κατανοούν τις τυπικές και πρακτικές πτυχές σημαντικών μακροοικονομετρικών μεθόδων.
  • εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους και να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους, επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά δεδομένα
  • είναι σε θέση να αναφέρουν αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας τις καλυπτόμενες μεθόδους.
  • να εκτελέσουν αναλύσεις με μακροοικονομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας gretl και R και να ερμηνεύσουν αποτελέσματα από το gretl καθώς και την R
  • να είναι σε θέση να αναπαράγουν και να παρουσιάσουν μακροοικονομικές ερευνητικές εργασίες κάτι που θα ενισχύσει την ικανότητά τους να γράψουν μια υψηλής ποιότητας διπλωματική εργασία

Main software is "GRETL" - Instructions (Updated Oct 01, 2022)

Install the open source software gretl ( http://gretl.sourceforge.net/ ) in your computer (not for ipads or mobile phones). If you work on windows, go to http://gretl.sourceforge.net/win32/  and download the self-installer (64-bit)

 

 

self-installer (64-bit)

latest release (Aug 9, 2022)

 

gretl-2022b-64.exe

 

Also (from the same site http://gretl.sourceforge.net/win32/) download and install for practical purposes 

X-12-ARIMA (older version of the above)

x13as_install-64.exe

and

TRAMO/SEATS (seasonal adjustment, ARIMA models)

ts_install.exe

======================================================================================================================================

(Alternatively/ALSO) you can use R  - Instructions (Updated Oct 01, 2022)

Computing language R using R-Studio (RStudio is an integrated development environment (IDE) for R)

Download and install the last version of R for Windows ( R-4.2.1 for Windows (32/64 bit) ). Webpage https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ and Download R 4.2.1 for Windows (75 megabytes, 32/64 bit) 

Then download and install RStudio (it's easier to use R with it... includes a code editor, visualization tools, debugging etc.). If you use Windows: https://download1.rstudio.org/desktop/windows/RStudio-2022.07.2-576.exe (or from site Download the RStudio IDE - RStudio)

RStudio is an integrated development environment (IDE) for R.

Περιεχόμενα μαθήματος

(A) Introduction - software, databases, time series, business cycles
(B) Stationarity/Non-stationarity: Vector AutoRegressive models (VAR models), Vector Error Correction models (VEC models)
(C) Structural Vector AutoRegressive models (SVAR)
c1. Impulse response function
c2. Forecast error variance decomposition
c3. Historical decomposition
c4. Identification strategies
c41. Zero Short-Run restrictions
c42. Zero Long-Run restrictions
c43. Medium Run restrictions
c44. Sign Restrictions
c45. Testing Invertibility
c46. External Instruments
(D) Applied Panel methods
(E) High-dimensional datasets. Factor models.

Readings
(A) Detailed notes and notes on forecasting. Also
Owyang, Michael and Sekhposyan, Tatevik, (2012), Okun’s law over the business cycle: was the great recession all that different?, Federal Bank of St. Louis Review, issue Sep, p. 399-418.
(B)
Stock, J.H. Watson, M.W. (2001). Vector Autoregressions. Journal of Economic Perspectives
Stock, J., and Watson M (2012): Disentangling the Channels of the 2007-2009 Recession. Brookings Papers on Economic Activity
Lettau, M., & Ludvigson, S., (2004). Understanding Trend and Cycle in Asset Values Reevaluating the Wealth Effect on Consumption. American Economic Review
Lettau, M., & Ludvigson, S., (2004). Expected returns and expected dividend growth - Journal of Financial Economics
Lettau, M., & Ludvigson, S., (2001). Consumption Aggregate Wealth and Expected Stock Returns - Journal of Finance
(C)
The SVAR addon for gretl (detailed pdf file on SVAR applications)
Lawrence H. Summers (1991). The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics. The Scandinavian Journal of Economics 93(2), pp. 129-148. url: http://www.jstor.org/stable/3440321
Paul Romer (2016). The Trouble With Macroeconomics. https://paulromer.net/trouble-with-macroeconomics-update/WP-Trouble.pdf and https://paulromer.net/trouble-with-macroeconomics-update/
Also https://paulromer.net/archive/
Identification
V.A. Ramey (2016). Chapter 2 - Macroeconomic Shocks and Their Propagation. In: ed. by John B. Taylor and Harald Uhlig. Vol. 2. Handbook of Macroeconomics. Elsevier, pp. 71-162. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574004816000045 (sections 1 and 2 only)
Emi Nakamura and Jon Steinsson (2018). Identification in Macroeconomics. Journal of Economic Perspectives 32(3), pp. 59-86. http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.32.3.59
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.32.3.59
James H. Stock and Mark W. Watson (2018). Identication and Estimation of Dynamic Causal Effects in Macroeconomics Using External Instruments. The Economic Journal 128(610), pp. 917-948. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecoj.12593
Identification - Narrative approach
Christina D. Romer and David H. Romer (2010). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. American Economic Review 100(3), pp. 763-801. http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.100.3.763
Valerie A. Ramey (2011). Identifying Government Spending Shocks: It's all in the Timing. The Quarterly Journal of Economics 126(1), pp. 1{50. url: http://qje.oxfordjournals.org/content/126/1/1
(D)
Ilzetzki, Ethan & Mendoza, Enrique G. & Végh, Carlos A., 2013. "How big (small?) are fiscal multipliers?," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 60(2), pages 239-254.
(E)
Michael W. McCracken and Serena Ng (2016). FRED-MD: A Monthly Database for Macroeconomic Research. pp. 574-589 https://doi.org/10.1080/07350015.2015.1086655
https://research.stlouisfed.org/wp/more/2015-012

Μαθησιακοί στόχοι

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Μέθοδος διδασκαλίας

Δραστηριότητα - Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
Διαλέξεις (4 ώρες χ 13 εβδομάδες) 52
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 70
Διαδραστική διδασκαλία 13
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας/εργασιών 45

Μέθοδος αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική/Αγγλική
Συμμετοχή στην τάξη: 10%
Σύνολα προβλημάτων. Διάφορα σύνολα προβλημάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης) και σύντομες παρουσιάσεις εργασιών (επίλυση προβλημάτων, γραπτή εργασία, δημόσια παρουσίαση): 20%
Ενδιάμεση εξέταση: 25%, (ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 2 ώρες)
Τελική εξέταση: 45%, 2 ώρες
Σύνολο: 100%


Total: 100%

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
8.00
Διδακτικές μονάδες: 
8.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Μεταπτ. Φοιτητ.) Τετάρτη 14:00 - 17:00

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Heij & de Boer & Franses & Kloek & van Dijk (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics, OUP, ISBN: 9780199268016
Structural Vector Autoregressive Analysis' by Lutz Kilian and Helmut Lütkepohl, Cambridge University Press, 2017
Lütkepohl H., (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer Berlin Heidelberg New York
Lütkepohl H. & Krätzig, Μ., (2004). Applied Time Series Econometrics. Edited by: Lütkepohl Helmut and Markus Krätzig. Cambridge University Press
Hamilton, J.D., (1994). Time series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Forecasting: Principles and Practice (3rd ed) - Hyndman & Athanasopoulos - https://otexts.com/fpp3/ -
Enders, W., (2014). Applied Econometric Time Series, 4th Edition, Wiley, ISBN: 978-1-118-80856-6
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Online books: John Cochrane (Chicago), Time Series for Macroeconomics and Finance
Online books: D.S.G. Pollock (Queen Mary College), The Methods of Time Series Analysis
Online books: Paul Söderlind (St. Gallen), Lecture Notes in Financial Econometrics
Online books: A.W. van der Vaart (Vrije U), Time Series