Δίδακτρα

  • Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τ.Ο.Ε. πραγματοποιείται με τη καταβολή διδάκτρων (3300 ευρώ για το έτος ακαδημαϊκό έτος 2020/2021). Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή ή σε τρείς ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη με την ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο και η τρίτη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

  • Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο υποψήφιος μπορεί να μην καταβάλλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής των υποτροφιών.

  • Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

  • Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγραφής του από το Π.Μ.Σ. ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διαγραφής του από το Π.Μ.Σ. (π.χ. πειθαρχικά παραπτώματα κ.α.) δεν επιστρέφονται δίδακτρα που καταβλήθηκαν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Δείτε το ΦΕΚ του ΠΜΣ 2018-2019

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΠΜΣ 2018-2019