Υποτροφίες

Για την εγγραφή σας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά

       (α) αίτηση εγγραφής

       (β) φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαίωση πτυχιούχου μη ορκισθέντος από το Τμήμα προέλευσης

       (γ) αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής

       (δ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

       (ε) τρεις (3) φωτογραφίες ταυτότητας και

       (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους κανόνες και όρους του Εσωτερικού Κανονισμού   Λειτουργίας.

  1. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων στο 30% των εισακτέων του προγράμματος (12 υποτροφίες απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 40 εισακτέων). Δείτε αναλυτικά την λίστα δικαιολογητικών (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4899/10.09.2022, άρθρο 5) που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ, οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο υποψήφιος μπορεί να μην καταβάλλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής των υποτροφιών.
  2. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία ΦΕΚ 4957/21.7.2022 (τ. Β) και ΦΕΚ 4899/10.09.2022. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. και κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός διαστήματος που ανακοινώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Τα κριτήρια και η σχετική μοριοδότηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  3. Επιπλέον, το ΠΜΣ παρέχει (α) χρηματικό βραβείο αριστείας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την βαθμολογική τους επίδοση στο 1ο εξάμηνο φοίτησης και (β) χρηματικό βραβείο και βεβαίωση αριστείας στον/ην μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια με την καλύτερη (συνολικά) επίδοση στο Π.Μ.Σ. τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΠΜΣ 2018-2019