Απόφοιτοι

Το ΠΜΣ έχει πραγματοποιεί μια φορά ετησίως Έρευνα Αποφοίτων με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εξέλιξη τους, το χρόνο που απαιτείται για την εύρεση μιας θέσης εργασίας και τους εργασιακούς χώρους απασχόλησης. Η Έρευνα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν κατά τη διαδικασία διασύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τα τελευταία αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας (Δεκέμβριος 2018) μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο αρχείο: Έρευνα Αποφοίτων ΠΜΣ 2015-2018