Απόφοιτοι

Το ΠΜΣ πραγματοποιεί μια φορά ετησίως Έρευνα Αποφοίτων με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εξέλιξη τους, το χρόνο που απαιτείται για την εύρεση μιας θέσης εργασίας και τους εργασιακούς χώρους απασχόλησης. Η Έρευνα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν κατά τη διαδικασία διασύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Το αρχείο με τίτλο Ερευνα  Αποφοίτων ΠΜΣ περιέχει τα αποτελέσματα της μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του ΠΜΣ κατά την περίοδο 2015-2020. Επιγραμματικά να τονίσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 80%) εργάζεται με κατά μέσο όρο μισθολογικών απολαβών που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Οσον αφορά στοιχεία του προγράμματος "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων" οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμφωνούν ότι το περιεχόμενο του ΠΜΣ είναι επαρκές, ότι έχει σύνδεση με την έρευνα, ότι προσφέρει δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης ατομικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και ότι προσφέρει επαρκής δυνατότητες αλληλεπίδρασης, καθοδήγησης και επίβλεψης.

Συνημμένα Αρχεία: