Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

Teaser Image: 
Slideshow entry path: 
http://postgrad.econ.upatras.gr/el/msc/alumni
Scope: 
Postgraduate