Περί του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων"

Teaser Image: 
Slideshow entry path: 
http://postgrad.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/msc-appliedeconomicsdataanalysis-booklet.pdf
Scope: 
Postgraduate