Υποχρεώσεις

Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος πριν εγγραφεί λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και κατά την εγγραφή του υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσίασε σε περισσότερες του 1/3 των ωρών που διδάχθηκαν σε κάθε μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά με μηδέν στο μάθημα.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία.

Οι ΜΦ υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία του Τμήματος για τις διευθύνσεις κατοικίας και τους αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας τους. Αν γίνει αλλαγή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου κατά την διάρκεια των σπουδών τους, η αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθούν τον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Οι ΜΦ υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα σύμφωνα με το ΦΕΚ 3053/27.7.2018 (τ. Β).