Διπλωματικές εργασίες

Γενικές οδηγίες

Οι διπλωματικές εργασίες εκπονούνται κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ (εαρινό) και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς οπότε και ο φοιτητής/τρια αποστέλλει σε pdf μορφοποίηση την εργασία του στην τριμελή επιτροπή επίβλεψης μέσω e-mail (κύριος επιβλέπων + 2 ακόμα μέλη). Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών είναι υποχρεωτικές. Λαμβάνουν χώρα μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και μέχρι το τέλος του μήνα. Αμέσως μετά την 20λεπτη-30λεπτη παρουσίαση, οι επιβλέποντες βαθμολογούν την εργασία στο έντυπο που επισυνάπτεται και υπογράφουν. Το έντυπο παραδίδεται στην γραμματεία του τμήματος και οι φοιτητές/τριες ακολουθούν τις οδηγίες όπως δίνονται παρακάτω.


Περάτωση

Μετά την οριστικοποίηση του βαθμού της Διπλωματικής σας Εργασίας μπορείτε να κάνετε αίτηση για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Γραμματεία του Τμήματος.

Επισυνάπτονται :

1. Διαδικασίες Χορήγησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

2. Αίτηση Χορήγησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Διευκρινίζεται ότι, η βεβαίωση ολοκλήρωσης ΜΔΕ δύναται να χορηγηθεί αφότου η Απονομή σας εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.


Συγγραφή εργασιών

  1. Η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών (dissertation) μπορεί να γίνει είτε στο πρόγραμμα WORD είτε να χρησιμοποιήσετε LATEX.
  2. Ο οδηγός για την συγγραφή σε Word βρίσκεται εδώ: Οδηγός Word
  3. Ο οδηγός για την συγγραφή σε LATEX απαιτεί την υλοποίηση των παρακάτω σταδιών:

Α) Για να εγκαταστήσετε ένα σύστημα LATEX στον υπολογιστή σας, προβείτε σε εγκατάσταση του MikTeX (για λειτουργικό Windows και 64-bit, πηγαίνετε στην πρώτη επιλογή: Other Downloads) καθώς και του TeXstudio. Γενικότερες οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα (για το LATEX) του Rob J Hyndman

Β) Ο οδηγός για τη συγγραφή σε LATEX βρίσκεται παρακάτω στην Ελληνική και στην Αγγλική (rar αρχείο). Οι οδηγοί περιέχουν αρχεία με απόληξη *.tex τα οποία διαβάζει και στοιχειοθετεί το TeXstudio. Λειτουργούν ως παράδειγμα για να γράψετε τη δική σας διπλωματική εργασία. Επίσης περιέχουν εικόνες png και jpg που χρησιμοποιούνται στα tex αρχεία. Πρέπει (α) να αποσυμπιέσετε το *.rar αρχείο σε έναν φάκελο (αρχεία tex μαζί με εικόνες) και (β) να ανοίξετε το *.tex αρχείο με το TeXstudio και να προβείτε σε στοιχειοθέτηση (build & view) ώστε να παραχθεί το τελικό pdf έγγραφο.

  • Οδηγός για διπλωματική σε LATEX στην Ελληνική​ (Updated!)
  • Οδηγός για διπλωματική σε LATEX στην Αγγλική​  (Updated!)
  • Οδηγός για παρουσίαση σε BEAMER στην Αγγλική​

 


Κριτήρια αξιλόγησης διλωματικών εργασιών

Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται όλες οι διπλωματικές εργασίες μπορούν να βρεθούν εδώ.


Αποθετήριο

Στην παρακάτω διεύθυνση λειτουργεί αποθετήριο διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών