Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-29
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Περιγραφή

Η οικονομική ανάλυση αποτελεί μια βασική λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς επιτρέπει στους διαφορετικού τύπου οργανισμούς-επιχειρήσεις να κατανοήσουν κρίσιμους παράγοντες, όπως η κερδοφορία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Υπό το πρίσμα αυτό, εμφανώς αναδεικνύεται η ανάγκη κατανόησης της οικονομικής θεωρίας σχετικά με τα οργανωτικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχείρησης γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται άμεσα με αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών που εκμεταλλευόμενες την ύπαρξη ποικίλων δεδομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων επιτρέπουν σε στελέχη την πραγματοποίηση εμπειρικής οικονομικής ανάλυσης, την κατάρτιση και εκτέλεση επιχειρησιακών στρατηγικών και  την συνεπακόλουθη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Σκοπός των διαλέξεων είναι η παροχή επαρκών γνώσεων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των οικονομικών των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα καλυφθούν τρεις αρκετά διευρυμένες ενότητες που αφορούν την ανάπτυξη και κερδοφορία, τις επιχειρησιακές στρατηγικές και τέλος την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση χρησιμοποιώντας διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και αξιοποιώντας τη διαθεσιμότητα σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικά πακέτα-ελεύθερης και μη πρόσβασης όπως Stata, R, DEAP, TFPIP, FRONTIER). Τέλος, θεωρείται πολύ σημαντική η διαδικασία διεξαγωγής συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων πολιτικής.

Μαθησιακοί στόχοι

- Παροχή σαφούς γνώσεως και κατανόησης των διαφόρων οικονομικών προοπτικών σχετικά με τη φύση και την οργάνωση των επιχειρήσεων.
-Παροχή της κατάλληλης θεωρητικής γνώσης αλλά και χρησιμοποίησης οικονομετρικών και μη εργαλείων για την διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο επιχείρησης.
- Παροχή δεξιοτήτων προς τους φοιτητές που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή αυτόνομης εμπειρικής έρευνας σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και κλάδων.

Μέθοδος διδασκαλίας

- Διαλέξεις διάρκειας 4 ωρών την εβδομάδα για 13 εβδομάδες (αίθουσα διδασκαλίας)
- Επίλυση εφαρμοσμένων τεχνικών προβλημάτων με τη χρήση κατάλληλου οικονομετρικού και μη λογισμικού πακέτου διάρκειας 1 ώρας την εβδομάδα για 6-8 εβδομάδες (εργαστήριο)

Μέθοδος αξιολόγησης

- Τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της ύλης (60%)
- Ενδιάμεση εξέταση (20%)
- Εργασίες στο σπίτι (20%)

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
6.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Cabral, Luis. Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003. Επιμέλεια Ε. Λουρή-Δενδρινού (μετάφραση του L. Cabral, Introduction to Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, 2000).
- Tirole, J., (1993). “The Theory of Industrial Organizationn”, MIT Press, London.
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
-Online Book: Church. J. and Ware, R., (2000). “Industrial Organization: A Strategic Approach”, McGraw-Hill, Boston.
-Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. (2000). Economics of Strategy. John Wiley&Sons. New York.
- Carlton, D. W. and Perloff, . J.M. (2005). “Modern Industrial Organization”. Pearson/Addison Wesley, Boston.
- Fried, Harold O., CA Knox Lovell, and Shelton S. Schmidt, eds. The measurement of productive efficiency and productivity growth. Oxford University Press, 2008.
- Harold, O., ed. The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications: Techniques and Applications. Oxford University Press, 1993.