Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

Γενική συνέλευση (Γ.Σ). Αποτελείται 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 3) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 4) έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) και έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π (Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού)

Πρόεδρος: είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής. Στην τρέχουσα περίοδο τα συγκεκριμμένα καθήκοντα τα ασκεί ο Αν. Καθηγητής Δημήτριος Τζελέπης με Αν.Πρόεδρο τον Αν.Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουνετά.


Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ). Αποτελείται: 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο Διεθυντής του Π.Μ.Σ : είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής.

Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ και άλλα τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. Στην τρέχουσα περίοδο η σύνθεση της ΣΕ είναι η ακόλουθη:

Διεθυντής Μεταπτυχιακού: Κουνετάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Σ.Ε

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αν. Διευθυντής Π.Μ.Σ)

Γούλας Ελευθεριος, Επίκουρος Καθηγητής

Εμμανούηλ Τζαγκαράκης, Επίκουρος Καθηγητής

Φίλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής