Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

Γενική συνέλευση (Γ.Σ). Αποτελείται 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 3) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 4) έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) και έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π (Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού)

Πρόεδρος: είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής. Στην τρέχουσα περίοδο τα συγκεκριμμένα καθήκοντα τα ασκεί ο Αναπλ. Καθηγητής κος Ιωάννης Βενέτης με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Αναπλ. Καθηγητή κο Εμμανουήλ Τζαγκαράκη.


Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του Τμήματος

Ο Διεθυντής του Π.Μ.Σ : είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται από την Γ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε) απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ και άλλα τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. Στην τρέχουσα περίοδο η σύνθεση της ΣΕ είναι η ακόλουθη:

  • Διεθυντής Μεταπτυχιακού: Τζαγκαράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Σ.Ε

  • Βενέτης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Γούλας Ελευθεριος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κουνετάς Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Φίλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής