Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του τμήματος είναι:

Γενική συνέλευση (Γ.Σ). Αποτελείται 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 3) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 4) έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) και έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π (Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού)

Πρόεδρος : είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής.

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ντεμούσης, Καθηγητής


Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ είναι

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ). Αποτελείται: 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο Διεθυντής του Π.Μ.Σ : είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής.

Η συντονιστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ και άλλα τρια μέλη Δ.Ε.Π

Διεθυντής Μεταπτυχιακού (13/5/2015 – 12/5/2017): Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης

Μέλη Σ.Ε

Επίκουρος Καθηγητής Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής Τζαγκαράκης Εμμανούηλ

Επίκουρος Καθηγητής Τζελέπης Δημήτριος