Διαδικασία επιλογής

Κατά το διάστημα 1 Ιουνίου - 31 Αυγούστου το Π.Μ.Σ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων. Η ταξινόμηση και τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ γίνεται από τη Σ.Ε του Π.Μ.Σ, που εκτελεί χρέη "Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής εισακτέων" και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

  • Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων υπέβαλαν αίτηση
  • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. μη-επάρκεια Αγγλικής γλώσσας, έλλειψη συστατικών επιστολών κ.ο.κ)
  • Αρχές Σεπτεμβρίου (πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα) καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του μεταπτυχιακού ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για τους υποψηφίους
  • Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνουν και το βαθμό της συνέντευξης, ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή
  • Αποστέλλει επιστολή (γραπτή ή ηλεκτρονική) αποδοχής ή αποδοχής υπό αίρεση ή μη αποδοχής του αιτούντος

Οι διαδικασίες επιλογής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την δεύτερη (2η) ή το αργότερο τρίτη (3η) εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Επισυνάπτεται αρχείο από τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ με τον αλγόριθμο βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων.