Διαδικασία επιλογής

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2021 το Π.Μ.Σ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων. Η ταξινόμηση και τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ γίνεται από τη Σ.Ε του Π.Μ.Σ, που εκτελεί χρέη "Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής εισακτέων" και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

  • Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων υπέβαλαν αίτηση
  • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. μη-επάρκεια Αγγλικής γλώσσας, έλλειψη συστατικών επιστολών κ.ο.κ)
  • Η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του μεταπτυχιακού ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για τους υποψηφίους
  • Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνουν και το βαθμό της συνέντευξης, ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή
  • Αποστέλλει επιστολή (γραπτή ή ηλεκτρονική) αποδοχής ή αποδοχής υπό αίρεση ή μη αποδοχής του αιτούντος

Οι διαδικασίες επιλογής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Επισυνάπτεται αρχείο με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ (βλέπε Παράρτημα 5 για τον αλγόριθμο βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων.


 

Συνημμένα Αρχεία: