Διαδικασία εγγραφής

  1. Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-27 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία 11:00-13:00). Κατά την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι καταθέτουν:
  • (α) αίτηση εγγραφής
  • (β) φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαίωση πτυχιούχου μη ορκισθέντος από το Τμήμα προέλευσης
  • (γ) αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής
  • (δ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • (ε) τρεις (3) φωτογραφίες ταυτότητας και
  • (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους κανόνες και όρους του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
  1. Η μη πραγματοποίηση, εκ μέρους του επιλεγέντος μεταπτυχιακού φοιτητή, της εγγραφής του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης εισαγωγής του στο ΠΜΣ του Τμήματος.
  2. Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος πριν εγγραφεί λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και κατά την εγγραφή του υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.