Κριτήρια Εισαγωγής

 • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης).

 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών (15 Οκτωβρίου).

 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
 3. Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων (εαν υπάρχουν κατά την αίτηση)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του υποψηφίου)
 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό).
  • Σε περίπτωση που το μέλος Δ.Ε.Π ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική θέλει να στείλει ταχυδρομικά κλειστή επιστολή στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ή στην περίπτωση που έχετε εσείς την επιστολή κλειστή σε φάκελο, τότε καταχωρήστε τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους Δ.Ε.Π στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ζητήστε να σταλεί ταχυδρομικώς η συστατική επιστολή ή στείλτε εσείς την επιστολή στην διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - (Αίτηση Π.Μ.Σ), Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504, υπόψιν κας Μακρή 2610 - 969983)
  • Σε περίπτωση που ο καθηγητής ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική, θέλει να στείλει ηλεκτρονικά την επιστολή του, τότε να σταλεί στην διεύθυνση pgecon(at)upatras.gr. Εσείς, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.
  • Για τους απόφοιτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές.
 6. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower ή B2 και πάνω)​(υποχρεωτικό).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

 • Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

  http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application

  κατά το διάστημα από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2021 (Πρόσκληση Αιτήσεων)

  • A’ Φάση (υποβολή έως 27/06/2021 και συνέντευξη από 01/07/2021 έως 03/07/2021)

  • Β’ Φάση (υποβολή έως 05/09/2021 και συνέντευξη από 08/09/2021 έως 10/09/2021)

 

 • Οι αιτούντες συμμετοχή στο Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» θα μοριοδοτηθούν στη βάση λίστας ακαδημαϊκών κριτηρίων που περιλαμβάνουν (α) Βαθμός πτυχίου ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου (β) εξάμηνο (Έτη) ολοκλήρωσης πτυχίου (γ) Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου (δ) Συνέντευξη 
 • Οι πρώτοι 40 στην τελική λίστα κατάταξης θα επιλεγούν για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 • H μοριοδότηση των 40 επιτυχόντων θα χρησιμοποιηθεί και στην επιλογή των 12 φοιτητών/τριων που θα λάβουν υποτροφία ολικής απαλλαγής διδάκτρων.