Προκήρυξη θέσεων ΠΜΣ ακ. έτος 2023-2024

 

Πίνακας περιεχομένων

 

Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα συνολικά καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος (ΦΕΚ 3053/27-7-2018/τ.Β΄). Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως (παρέχονται ειδικά φροντιστηριακά εργαστήρια). Τα μαθήματα θα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης).

 

I) Αίτηση και Δικαιολογητικά

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών (15 Οκτωβρίου).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό). Με την αίτηση αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων". Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να βρεθεί εδώ και να συμπληρωθεί.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
 3. Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων (εαν υπάρχουν κατά την αίτηση)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του υποψηφίου)
 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό).
  • Σε περίπτωση που το μέλος Δ.Ε.Π ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική θέλει να στείλει ταχυδρομικά κλειστή επιστολή στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ή στην περίπτωση που έχετε εσείς την επιστολή κλειστή σε φάκελο, τότε καταχωρήστε τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους Δ.Ε.Π στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ζητήστε να σταλεί ταχυδρομικώς η συστατική επιστολή ή στείλτε εσείς την επιστολή στην διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - (Αίτηση Π.Μ.Σ), Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504, υπόψιν κας Παπαγιαννάκη 
   2610 962591 & κας Φερτάκη 2610 962590 )
  • Σε περίπτωση που ο καθηγητής ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική, θέλει να στείλει ηλεκτρονικά την επιστολή του, τότε να σταλεί στην διεύθυνση pgecon(at)upatras.gr. Εσείς, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.
  • Για τους απόφοιτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές.
 6. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower ή B2 και πάνω)​(υποχρεωτικό).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

II) Ημερομηνίες και Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που έχουν αναφερθεί στο σημείο Ι) θα γίνει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών:

    Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και δικαιολογητικών  για φοίτηση σε Π.Μ.Σ

Αρχείο με αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης (και των δικαιολογητικών) μπορεί να βρεθεί εδώ (Ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας από Τετάρτη  10 Μαΐου  2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 (Πρόσκληση Αιτήσεων) σε δύο φάσεις:

 

 • A’ Φάση (υποβολή έως 30/06/2023 και συνέντευξη από 05/07/2023 έως 07/07/2023)
 • Β’ Φάση (υποβολή έως 08/09/2023 και συνέντευξη από 11/09/2023 έως 14/09/2023)

 

 

III) Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι αιτούντες συμμετοχή στο Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» θα μοριοδοτηθούν στη βάση λίστας ακαδημαϊκών κριτηρίων που περιλαμβάνουν:

(α) Βαθμός πτυχίου ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου

(β) εξάμηνο (Έτη) ολοκλήρωσης πτυχίου

(γ) Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου

(δ) Συνέντευξη 

Οι πρώτοι 40 στην τελική λίστα κατάταξης θα επιλεγούν για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.