ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» 2016/17

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 τριανταοκτώ (38) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα συνολικά καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος (ΦΕΚ 620 τ. B, 15/04/15). Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα θα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών (15 Οκτωβρίου).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι είναι:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
  • Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων (εαν υπάρχουν κατά την αίτηση)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του υποψηφίου)
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό)
  • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως περιγράφονται παραπάνω (υποχρεωτικό)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και συγκεκριμένα από τη Σ.Ε του Π.Μ.Σ, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και καλεί για συνέντευξη (τέλος Ιουνίου ή αρχές Σεπτεμβρίου) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.500 € με δυνατότητα καταβολής σε τρεις ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος (Οκτώ (8) υποτροφίες απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 38 εισακτέων). Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια από την Σ.Ε του Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application

το διάστημα από 15 Μαΐου -  31 Αυγούστου 2016

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων μέχρι και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου - 24:00)

 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα  http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/criteria.

Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969 999, 2610 969 961, fax: 2610 997 622, e-mail:  , κες: Μακρή και Φερτάκη.