Δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας - 7 Απριλίου 2017

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Πρακαλώ να συμπληρώσετε τη δήλωση θέματος που επισυνάπτεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και να την παραδώσετε στην γραμματεία του τμήματος μέχρι τις  7 Απριλίου. Στην δήλωση με το θέμα στο οποίο θα εργαστείτε, πρέπει να συμπεριλάβετε σύντομη περίληψη του θέματος όχι μεγαλύτερη από 300 λέξεις και τουλάχιστον 3 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές. Η επικύρωση των θεμάτων θα γίνει στην πρώτη Γ.Σ.Ε.Σ του τμήματος μετά τις 7 Απριλίου. Στην αίτηση θα αναφέρονται (και θα υπογράφουν) και τα υπόλοιπα 2 μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τα οποία θα προτείνει ο επιβλέπων (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών).

 

Ιωάννης Α. Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Π.Μ.Σ για το Μ.Δ.Ε "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων"