Δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας - 15 Απριλίου 2016

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Πρακαλώ να συμπληρώσετε τη δήλωση θέματος που επισυνάπτεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και να την παραδώσετε στην γραμματεία του τμήματος μέχρι τις 15 Απριλίου. Στην δήλωση με το θέμα στο οποίο θα εργαστείτε, πρέπει να συμπεριλάβετε σύντομη περίληψη του θέματος όχι μεγαλύτερη από 300 λέξεις και τουλάχιστον 3 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές. Η επικύρωση των θεμάτων θα γίνει στην πρώτη Γ.Σ.Ε.Σ του τμήματος μετά τις 15 Απριλίου. Στην αίτηση θα αναφέρονται (και θα υπογράφουν) και τα υπόλοιπα 2 μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τα οποία θα προτείνει ο επιβλέπων (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών).

 

Ιωάννης Α. Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Π.Μ.Σ για το Μ.Δ.Ε "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων"